Regulamin

ZASADY OGÓLNE

 1. Usługi tłumaczeniowe świadczy Lingopro Aleksandra Świątelska sp.j. z siedzibą w Tychach, al. Jana Pawła II 20 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425151, NIP: 634-281-03-20, zwanym dalej Biurem Tłumaczeń.
 2. Skorzystanie z usług Biura Tłumaczeń przez Zamawiającego oznacza całkowitą akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Biuro Tłumaczeń wraz z Zamawiającym tłumaczenie mogą stosować zasady inne niż zamieszczone w niniejszym Regulaminie, na podstawie odrębnej umowy.

TŁUMACZENIA PISEMNE

 1. Biuro Tłumaczeń wykonuje tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione.
 2. Biuro Tłumaczeń świadczy usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych na podstawie pisemnego zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wyceny przygotowanej przez Biuro Tłumaczeń oraz niniejszego regulaminu.
 4. Biuro Tłumaczeń jest zobowiązane potwierdzić otrzymanie dokumentów do przetłumaczenia, ustalić z Klientem termin i szacunkowy koszt wykonania tłumaczenia w formie wyceny, którą przesyła Klientowi w formie elektronicznej.
 5. Wycena jest bezpłatna, z wyjątkiem wyceny rozbudowanych stron internetowych. W wypadku wyceny stron internetowych obejmujących powyżej 4 podstron, Biuro Tłumaczeń może poprosić o wpłatę zaliczki w wysokości 100 złotych. Po potwierdzeniu zlecenia wpłaconą kwotę zalicza się na poczet opłaty za wykonanie usługi tłumaczeniowej.
 6. Podstawą rozliczania tłumaczenia pisemnego jest liczba stron rozliczeniowych. W przypadku tłumaczenia zwykłego jedna strona rozliczeniowa wynosi 1800 znaków ze spacjami. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do 1 strony rozliczeniowej.
 7. Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków (ze spacjami). Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do 1 strony rozliczeniowej.
 8. Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Jeśli zlecenie zostanie złożone po godz. 14 w danym dniu roboczym, termin jego realizacji liczony jest od dnia następującego po dniu złożenia zlecenia.
 9. Tłumaczenia realizujemy: trybie standardowym – 5 stron rozliczeniowych w ciągu jednego dnia roboczego, w trybie ekspresowym – 10 stron rozliczeniowych w ciągu jednego dnia roboczego + 50 % ceny podstawowej, w trybie superekspresowym – tłumaczenie realizowane na dany dzień i godzinę – indywidualnie ustalane z Klientem.
 10. Warunkiem przyjęcia zlecenia na tłumaczenie tekstu i jego wykonanie jest złożenie przez Klienta zlecenia w formie pisemnej i przekazanie go do Biuro Tłumaczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. W przypadku zleceń o wartości powyżej 2000 zł netto Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w wysokości 30% wartości zlecenia przed przystąpieniem do tłumaczenia. Zaliczkę należy wpłacić przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Data zaksięgowania zaliczki na koncie Biura Tłumaczeń jest datą potwierdzenia zlecenia.
 12. Wycofanie zlecenia może nastąpić najpóźniej do godziny od potwierdzenia zlecenia. Odwołanie musi zostać złożone w formie pisemnej.
 13. W przypadku wycofania zlecenia w terminie późniejszym, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości proporcjonalnej do wykonanego zlecenia przez tłumacza – jednak nie mniej niż 10 % wartości zlecenia.
 14. W przypadku zlecenia do tłumaczenia dokumentów, które docelowo zostaną opublikowane (www, materiały marketingowe itd.) Biuro Tłumaczeń musi o tym zostać poinformowane.
 15. Tekst tłumaczenia zwykłego przekazywany jest do Klienta w formie elektronicznej – w pliku tekstowym edytowalnym, pliku excel lub w PDF.
 16. Wszelkie dodatkowe usługi jak: redakcja tekstu, projektowanie układu i formatowanie tekstu, przygotowania wersji przetłumaczonych materiałów do publikacji mogą być świadczone przez Biuro Tłumaczeń jako odrębna usługa za dodatkową opłatą – wycena zostaje przygotowana indywidualne dla każdego zlecenia.
 17. Za dzień realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego uznaje się dzień wysyłki dokumentów w formie skanów do Klienta.
 18. Tekst tłumaczenia uwierzytelnionego udostępniany jest w formie druku – opatrzony pieczęcią tłumacza przysięgłego. Wysyłka oryginałów następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej. W wyjątkowych przypadkach wysyłka dokumentów może nastąpić za pośrednictwem kuriera – na koszt zlecającego, koszt jest ustalany indywidualnie. W tym przypadku przewidywany czas dostarczenia tłumaczenia uwierzytelnionego to 2 dni robocze po terminie realizacji
 19. Po zakończeniu zlecenia zostaje wystawiona faktura VAT z terminem z 7 – dniowym terminem płatności.
 20. Dłuższy termin płatności jest możliwy przy podpisaniu umowy o stałą współpracę lub w przypadku indywidualnych uzgodnień.
 21. Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania tłumaczenia.

TŁUMACZENIA USTNE

 1. Biuro Tłumaczeń wykonuje tłumaczenia ustne konsekutywne i szeptane.
 2. Każde zlecenie jest indywidualnie wyceniane, a cena zależy od pary językowej i tematu tłumaczenia (tłumaczenie ogólne lub specjalistyczne).
 3. Zlecenie tłumaczenia powinno nastąpić w formie pisemnej i zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą tłumacz został zamówiony do godziny, o której został zwolniony. Czas wyliczany jest na podstawie karty tłumacza potwierdzonej przez zlecającego.
 5. Do czasu pracy tłumacza wliczają się przerwy w spotkaniu (m.in. na posiłki, na przejazdy do innych punktów docelowych, przerwy niezawinione przez tłumacza).
 6. Każda rozpoczęta godzina jest liczona jako pełna godzina zegarowa.
 7. Koszty przejazdu tłumacza oraz ewentualnego noclegu pokrywa zamawiający lub Biuro Tłumaczeń.

REKLAMACJE

 1. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej – listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Reklamacja powinna zawierać pisemny opis zastrzeżeń z konkretnymi wskazaniami błędów.
 3. Uwagi podlegające reklamacji powinny dotyczyć wyłącznie usterek powstałych z winy tłumaczącego.
 4. Uwagi nie mogą dotyczyć błędów w tłumaczeniu wynikających z braku spójności lub błędów w tekście źródłowym.
 5. Po zgłoszeniu reklamacji i uznania jej przez Biuro Tłumaczeń za słuszną, Biuro Tłumaczeń zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie do 2 dni roboczych w przypadku tłumaczeń do 20 stron rozliczeniowych oraz do 4 dni roboczych w przypadku tłumaczeń do 50 stron rozliczeniowych.
 6. W przypadku tłumaczeń powyżej 50 stron rozliczeniowych Biuro Tłumaczeń zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych – chyba, że tłumaczenie zostaje wykonane na podstawie odrębnej umowy, wtedy obowiązują zapisy niniejszej umowy.
 7. Klient ma możliwość uzyskania rabatu z tytułu złożonej reklamacji – rabat ten ustalany jest indywidualnie do każdego zlecania.
 8. Po upływie terminu płatności faktury reklamacje nie będą rozpatrywane przez Biuro Tłumaczeń.

ZACHOWANIE POUFNOŚCI

 1. Wszystkie dokumenty przekazywane przez klienta do Biura Tłumaczeń są traktowane jako poufne i nie są przekazywane osobom trzecim.
 2. Jedynie Pracownicy Biura Tłumaczeń oraz podwykonawcy pracujący nad konkretnym zleceniem mają dostęp do udostępnionych dokumentów.