Nowy oddział w Warszawie

Warszawa, Plac Bankowy 2 – to adres warszawskiego oddziału Lingopro. Chcemy być bliżej naszych Klientów oraz naszych Partnerów – tłumaczy i lektorów. Zapraszamy do kontaktu.

Chwalimy się!

6/11/2018

 

Mamy wielką przyjemność pochwalić się, że od listopada do grona klientów Lingopro dołączyła firma Levi Strauss & Co.

Dla tej renomowanej marki realizujemy szkolenia językowe.

 

Dziękujemy za zaufanie

 

20/9/2018

 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy zaczęliśmy współpracę w zakresie tłumaczeń pisemnych z wieloma firmami.

Dziękujemy za zaufanie firmom:

 

 • JAC Products Poland sp. z o.o.
 • MACO – Polska Sp. z o.o.
 • Network Partners Tomasz Machnicki sp.j.
 • Górażdże Cement S.A.
 • Gmina miejska Kraków-Miasto na prawach powiatu
 • TelcoProject Sp. z o.o.
 • Essilor Polonia Sp. z o.o.
 • Klimas Sp. z o.o.
 • Purinova Sp. z o.o.
 • Sokpol Sp. z o.o.
 • Bochem Sp. z o.o.
 • Electropoli Poland Sp. z o.o.

 

 

Witamy nowe firmy w gronie naszych Klientów (szkolenia językowe)

20/9/2018

 

Jest mi niezmiernie miło przywitać w gronie naszych Klientów firmy:

 • Diasorin Poland Sp. z o.o.
 • Famur SA
 • Sopem Sp. z o.o.
 • Winkler Polska Sp z o.o.
 • Pathways Polska Sp. z o.o
 • Panalpina Polska Sp.z.o.o.
 • Ricoh Polska Sp. z o.o.
 • AFRISO Sp. z o.o.
 • BARSAN GLOBAL LOGISTICS Polska Sp. z o.o.

 

Dla wymienionych powyżej firm realizujemy szkolenia językowe.

 

 

RODO_Spełnienie obowiązku informacyjnego

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Open Abramowicz, Świątelska sp.j.

 

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych (dalej „Dane”) przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest spółka Open Abramowicz, Świątelska sp.j. z siedzibą w Tychach przy al. Jana Pawła II 20 (43-100), zwana dalej Administratorem.

 

 

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

 1. Jak przetwarzamy Dane?

 

ADMINISTRATOR dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymicelami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

 

 1. Kiedy przetwarzamy Dane?

 

Dane przetwarzamy w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. złożenia swojej aplikacji, skierowania zapytania/oferty mailowo lub telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, ale także wtedy, gdy pozyskaliśmy Państwa Dane z innych źródeł (np. od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem/klientem).

 

 

 1. Przetwarzanie Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem.

 

 • Jakie Dane przetwarzamy w związku z relacjami biznesowymi ikontaktem?

 

Jako Administrator przetwarzamy Dane naszych partnerów biznesowych (inwestorów, podwykonawców, kontrahentów), ich pracowników/współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

 

Powyższe Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców/zleceniodawców.

 

 • Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

 

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem przetwarzamy Dane w następujących celach:

 • nawiązania współpracy;
 • zawarcia i wykonywania umowy;
 • rozliczenia umów;
 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzeniedalszej korespondencji / kontaktu w tymzakresie;
 • marketingu i kontaktu się w sprawie innych informacji i usług Open Abramowicz, Świątelska sp.j.;
 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

 

Podstawą przetwarzania Danych przez ADMINISTRATORA jest:

 

 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Danedotyczą;
 • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

 

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

 

 • Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

 

Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Dane osób, które skontaktowały się z Open Abramowicz, Świątelska sp.j. będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

 • Kto jest odbiorcą Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

 

Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym (lektorom i tłumaczom) oraz innymnaszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy, usług IT imarketingu.

 

 1. Przetwarzanie Danych w związku z rekrutacją.

 

 • Jakie Dane przetwarzamy w związku z rekrutacją?

 

Jako Administrator przetwarzamy Dane osób ubiegających się o zatrudnienie przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji, w tym w szczególności przetwarzamy wszelkie Dane przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji.

 

W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące Dane (przetwarzanie niektórych Danych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody):

 • Dane identyfikacyjne,
 • Dane teleadresowe,
 • Dane dotyczące wykształcenia,
 • Dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia,
 • Dane dotyczące uprawień
 • inne Dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.

 

 • Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z rekrutacją?

 

W związku z rekrutacją przetwarzamy Dane w następujących celach:

 • rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody,także dla potrzeb przyszłych rekrutacji lub rekrutacji w ramach Open Abramowicz, Świątelska sp.j.
 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowaniaroszczeń.

 

Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach oraz w zakresie przyszłych rekrutacji, Państwa zgoda.

 

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.

 

 • Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z rekrutacją?

 

Dane będą przetwarzane w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

 1. Czy Państwa Dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

 

Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, Open Abramowicz, Świątelska sp.j. podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

 

 • stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulamiumownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską;lub
 • transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień

 

W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

 

 1. Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

 

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:

 

 • dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopii;
 • żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).

 

Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Kontakt:

 

Mogą się Państwo skontaktować z Open Abramowicz, Świątelska sp.j. pod adresem e-mail: rodo@lingopro.pllub hello@lingopro.pl.

 

RODO – dokumenty

RODO_Zgody przy teście poziomującym

RODO_Zgody przy rekrutacji

RODO_Zasady Ochrony Prywatności

RODO_KLAUZULA INFORMACYJNA

Nowi Klienci Lingopro

22/03/2018

W tym roku udało nam się pozyskać kilku renomowanych Klientów, m.in.:

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Oddział Elektrownia Turów
 • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
 • ERBUD INDUSTRY Południe Sp. z o.o
 • Skanska S.A.
 • Skanska Norge AS
 • Skanska Sverige AB
 • North Coast S.A.

 

Dziękujemy za zaufanie

 

 

Im więcej stron – tym taniej – promocja tłumaczeń pisemnych

11/01/2018

Zapraszamy do skorzystania z promocji na tłumaczenia pisemne*:

1-50 stron – 35 zł netto/stronę

51-100 stron –30 zł netto/stronę

powyżej 101 stron – 25 netto/stronę

 

*promocja dotyczy tłumaczeń z i na j.angielski, niemiecki, rosyjski

Trwa do końca stycznia 2018

 

Zajęcia on-line dla firmy informatycznej

30/11/2017

W listopadzie rozpoczęliśmy realizację kursów on-line dla klienta z branży IT.

IT Works jest firmą informatyczną, która od 16 lat wspiera Klientów w obszarze IT i biznesu.

 

Pracowników IT Works uczymy języka angielskiego, korzystając z możliwości, jakie daje internet.

Są to zajęcia indywidualne, terminy zajęć są dopasowane do potrzeb i możliwości kursantów.

 

Jeśli jesteś zainteresowany uruchomieniem kursów on-line w swojej firmie – zapraszam do kontaktu ola@lingopro.pl

 

BLACK FRIDAY w LINGOPRO

27/11/2017

Black Friday zobowiązuje.

W LINGOPRO, w ostatni piątek, 24/11, przygotowaliśmy specjalny rabat dla naszych Klientów. Każde tłumaczenie, które zostało zlecone w ten dzień, objęte było 10% rabatem.

Dziękujemy Klientom, którzy skorzystali z tej okazji:)